Внос и дистрибуция на световнопризнатите американски производители

WARCO Johnsen’s V-tech The Treatment VINI-TAPE STOP QUAKER CITY PPI
All premium Magento themes at magentothemesstore.com!
Продукт: Контактно лепило
Марка: V-tech
Опаковка 20 ml.
Брой в кашон 12
Каталожен номер 12125
Описание:

Универсално лепило /несъдържащо тоулен/ на основата на синтетичен каучук,  за лепене на огромно разнообразие от материали. Лесно за нанасяне с по-дълго отворено време и предлага отлична якост на залепване. Подходящо за лепене  на каучук, корк, кожа, фибростъкло, полиуретанова пяна, EVA за дърво, метал или бетон. Подходящо за лепене на  мокети и килими.

Приложение: 1. Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без мръсотия, грес, масло или вода.

2. Нанесете лепилото към двете повърхности за да се получи равномерно покритие.  Изчакайте разтворителя да се изпари от лепилото (между 10-20 минути). Съединете повърхностите като усигурите равномерен натиск върху цялата повърхност.За да осигурите здраво залепване, контактните лепила имат нужда от кратко, но силно притискане.

Съхранявайте на хладно и безопасно от замръзване място. За максимална ефикасност работете с продукта при стайна температура.

Идентификатори на продукта: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:Циклохексан (CAS No)  110-82-7.Категория на опасност Дразнене на кожата, Категория 2 Дразнене на очите, Категория 2.  Сигнална дума :Внимание. Предупреждение за опасност:H315 Предизвиква дразнене на кожата.H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P301+310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P301+330+331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

Производител– Vital Technical, LLC/Made in the U.S.A. Доставчик - Официален вносител Спас Кирилов Цветанов ЕООД - Велико Търново, пл. Славейков 7, тел.0888/536565, e-mail : sparocar@yahoo.com  www.dobavkizamasla.com

Химичните вещества като съставна част от продукта са регистрирани съгласно Европейското законодателство и притежават регистрационни номера по регламент на REACH на името на Спас Кирилов Цветанов ЕООД .

Произведено в САЩ.
Официален вносител: "СПАС КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ" ЕООД
тел: 0888536565

Последни продукти

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

За нас

Спас Кирилов Цветанов ЕООД е търговско дружество, което работи на българския пазар от 1991г. в продължение вече над 20 години и е един от лидерите в продажбите на добавки и препарати за автомобилни масла и горива, смазочни продукти, химически продукти за поддръжка и ремонт на автомобила и автокозметика в България. Ние можем да предложим конкурентни цени, тъй като нашите доставчици са световно признати американски производствени мощности.

Контакти

Телефон: +359 888 53 65 65
Адрес: България, 5000 Велико Търново, площад Славейков №7,
E-mail: sparocar@yahoo.com