Внос и дистрибуция на световнопризнатите американски производители

LION WARCO Johnsen’s V-tech The Treatment VINI-TAPE PPI A.S.A.P.
All premium Magento themes at magentothemesstore.com!
Продукт: Добавка за почистване и регенериране на DPF - филтър за твърди частици
Марка: PPI
Опаковка 250 ml.
Брой в кашон 12
Каталожен номер 5037
Описание:

5037 Добавка за почистване и регенериране на DPF- филтър за твърди частици

- за професионална употреба

Почиства филтъра за твърди частици и помага да се предотврати задръстването му.

Предимства: • Намалява емисиите на сажди. • Осигурява по-дълга експлоатация на филтриращите  системи. • Почиства и регенерира DPFфилтъра • Удължава интервалите за регенериране. • Намалява температурата на регенерация.

Когато се прилага:

Превантивно : съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 16000 км.или всяка година.

Поддръжка: съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 32 000 км. или на всеки 2 години.

• Коригиращо, отстраняване на нарушения:  Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване.

Начин на употреба:

За Превантивно & Поддръжка:• Добавяне на съдържанието на бутилката в празен резервоар или когато съдържа ниско ниво на гориво. • Напълнете отново резервоара с гориво. • Карайте най-малко 25 км.  при нормални обороти.

За отстраняване на нарушения: Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване.

Идентификатори на продукта:Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:n-Decane REACH Registration No.: 01-2119474199-26-0003 (CAS No)  124-18-5.Категория на опасност Остра токсичност – орална, Категория 1.  Сигнална дума :Опасно. Предупреждение за опасност:H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  Препоръки за безопасност:P103 Преди употреба прочетете етикета,P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар,P331 НЕ предизвиквайте повръщане,P405 Да се съхранява под ключ.

Производител– PPI /Made in the U.S.A. Доставчик - Официален вносител Спас Кирилов Цветанов ЕООД - Велико Търново, пл. Славейков 7, тел.0888536565, e-mail : sparocar@yahoo.com  www.dobavkizamasla.com+359888536565

Химичните вещества като съставна част от продукта са регистрирани съгласно Европейското законодателство и притежават регистрационни номера по регламент на REACH на името на Спас Кирилов Цветанов ЕООД .

Произведено в САЩ.
Официален вносител: "СПАС КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ" ЕООД
тел: 0888536565

Последни продукти

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

За нас

Спас Кирилов Цветанов ЕООД е търговско дружество, което работи на българския пазар от 1991г. в продължение вече над 20 години и е един от лидерите в продажбите на добавки и препарати за автомобилни масла и горива, смазочни продукти, химически продукти за поддръжка и ремонт на автомобила и автокозметика в България. Ние можем да предложим конкурентни цени, тъй като нашите доставчици са световно признатите американски производствени мощности Malco Products Inc., Pennsylvania Petroleum International и Versa Chem.

Контакти

Телефон: +359 888 53 65 65
Адрес: България, 5000 Велико Търново, площад Славейков №7,
E-mail: sparocar@yahoo.com